Paluu jäseneksi -sivulle

SAMBAYHDISTYS FORÇA NATURAL –RY:n SÄÄNNÖT 
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Sambayhdistys Força Natural ja sen epävirallinen lyhenne on 
G.R.E.S. Força Natural. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen heraldiset värit ovat  valkoinen ja vihreä. 


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

1) Levittää ja edistää yleistä samban tietämystä ja osaamista, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa sambahenkeä ja pysyvää harrastusta sambaan 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1) Ylläpitää sambakoulua 
2) Järjestää karnevaalikulkueita ja osallistuu karnevaaleihin 
3) Järjestää opetusta, harjoituksia ja kilpailuja 
4) Harjoittaa tarkoitukseensa soveltuvaa tiedotus- julkaisutoimintaa 
5) Ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä yhteyksiä muihin sambakouluihin 
6) Toimii yhteistyössä muiden vastaavien kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 
7) Osallistuu toimintansa kannalta merkittäviin kansallisiin ja kansainvälisiin avustus-, koulutus- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin ja –projekteihin sekä valmistelee ja tekee mainittuja projekteja. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. 

Yhdistys järjestää maksullisia esiintymis-, konsertti- ja juhlatilaisuuksia. 

Yhdistys tekee sponsorisopimuksia sekä harjoittaa kioskikauppaa yhdessä toimipisteessä. 

Yhdistys harjoittaa myös soittimien ja esiintymis- ja harjoitusasujen ja materiaalien  maahantuontia, valmistusta ja myyntiä siten, että ansiotoimintaa on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

Yhdistyksen tavoitteena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen 
siihen osallisille eikä sen tarkoitus muutenkaan ole pääasiassa taloudellinen. 


3. Jäsenet 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 
säännöt. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 


5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
vuosikokous. 


6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja 
ja kaksi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt . 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 


8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on 1.9.-31.8. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 


9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
lokakuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 
esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen yhdistykselle 
ilmoittamaan osoitteeseen. 


11. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Paluu jäseneksi -sivulle